top of page

REGULAMIN

Przed dokonamiem rezerwacji, prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem.
Rezerwacja miejsca jest równoznaczna z akceptacją naszego regulaminu.

Rezerwacji miejsca na warsztatach można dokonać bezpośrednio z naszej strony internetowej, lub kontaktując się z nami drogą e-mailową lub telefoniczną.
Rezerwując miejsce na kursach lub warsztatach, uczestnik zobowiązany jest do opłacenia kosztów zajęć wymaganych przez organizatora. Wysokość opłaty rezerwującej miejsce na kursach i warsztatach (kwota zależy w od rodzajów warsztatów) będzie podana wraz z instrukcją i linkiem do naszej strony internetowej z płatnościami w e-mailu do uczestnika, który wyrazi chęć wzięcia udziału w naszych kursach lub warsztatach.
 
Dopiero wpłata depozytu zapewnia uczestnikowi prawo do miejsca na kursach lub warsztatach w wybranym przez siebie terminie (wyjątkiem jest brak wolnych miejsc w wybranym terminie, aby sprawdzić dostępność miejsc, prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez naszą stronę z wybranym wcześniej kursem/warsztatem lub kontakt e-mailowy lub telefoniczny)

Organizator, Polska Akademia Fotografii na Wyspach, zastrzega sobie prawo do zmiany daty i godziny kursów lub warsztatów bez podania konkretnych przyczyn. Nowy termin kursów i warsztatów będzie wcześniej skonsultowany z uczestnikiem. W razie w/w zmian uczestnik zostanie poinformowany e-mailowo lub telefonicznie, około 14 dni przed ustalona wcześniej datą i godzina kursów lub warsztatów.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursów lub warsztatów, bez podania przyczyn, nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu lub warsztatów. W sytuacji odwołania całego kursu przez organizatora, uczestnikom przysługuje całkowity zwrot wcześniejszej wpłaty.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne użycie zdjęć jego autorstwa, wykonanych podczas trwania kursów lub warsztatów,  w celach promocyjnych, przez Polską Akademię Fotografii na Wyspach oraz Between Pictures. Uczestnik wyraża zgodę na użycie zdjęć dokumentalnych, wykonanych podczas trwania kursów lub warsztatów,  na których widnieje jego osoba, w celach promocji Polskiej Akademii Fotografii na Wyspach oraz Between Pictures.
 
Organizator nie bierze odpowiedzialności prawnej za uczestnika oraz używany sprzęt fotograficzny i elektroniczny, podczas trwania kursów lub warsztatów.

W razie rezygnacji, uczestnik zobowiązany jest powiadomić organizatora za pośrednictwem poczty e-mailowej lub telefonicznie najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu lub warsztatu, tym samym przysługuje mu prawo do zwrotu opłaty za kursy lub warsztaty, pomniejszonej o kwotę kosztów systemu płatności PayPal tj. około 3.5% wartości wpłaconej kwoty.

W razie rezygnacji z kursu lub warsztatu na terenie UK lub Irlandii, w terminie pomiędzy 14 a 2 dniami przed datą rozpoczęcia warsztatów, zwrot opłaty pomniejszony zostanie o 25% kwoty.
W razie rezygnacji z kursu lub warsztatu w terminie krótszym niż 48 godz. przed rozpoczęciem kursu lub warsztatu zwrot opłaty pomniejszony zostanie o 50% kwoty. W razie nie stawienia się w dniu kursu lub warsztatu bez uprzedniego kontaktu z organizatorem (patrz wyżej) opłata za kurs lub warsztat nie zostanie zwrócona i przepada na rzecz organizatora. Kwoty pobrane w razie rezygnacji z warsztatów służą pokryciu kosztów organizacyjnych.
Istnieje możliwość zmiany daty zajęć ( nie obejmuje warsztatów specjalnych takich jak: Masterclass czy Travel ) W przypadku jeśli uczestnik poinformuje nas o chęci zmiany terminu najpóźniej na 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia zajęć, nie będzie pobierana żadna opłata, w sytuacji kiedy uczestnik poinformuje nas o chęci zmiany daty warsztatów w okresie od 3 tyg do 10 dni przed rozpoczęciem zajęć, pobrana będzie opłata w wysokości 25% kosztów warsztatów, w sytuacji kiedy uczestnik poinformuje nas o chęci zmiany daty warsztatów w okresie od 10 dni do dnia poprzedzającego warsztaty, pobrana będzie opłata w wysokości 50% kosztów warsztatów.
Opłacając warsztaty, uczestnik tym samym przyjmuje warunki regulaminu uczestnictwa podane powyżej.

W przypadku warsztatów z noclegiem, w razie rezygnacji do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów, zwrot będzie pomniejszony o koszt jednej doby hotelowej, w razie rezygnacji w czasie krótszym niż 7 dni do daty rozpoczęcia warsztatów, lub nie zjawienia się w podanym terminie, całość kosztów noclegu zostanie potrącona przy zwrocie zaliczki lub całości wpłaty.


Rezygnacja z warsztatów  Masterclass lub Travel (wyprawa fotograficzna).
W przypadku jeśli uczestnik poinformuje nas o rezygnacji na 5 tygodni przed datą rozpoczęcia zajęć, nie będzie pobierana żadna opłata, w sytuacji kiedy uczestnik poinformuje nas o rezygnacji z warsztatów/wyprawy w okresie od 5 tyg do 3 tyg przed rozpoczęciem zajęć, pobrana będzie opłata w wysokości 25% całości kosztów warsztatów/wyprawy, w sytuacji kiedy uczestnik poinformuje nas o rezygnacji z warsztatów/wyprawy w okresie od 3 tyg do 10 dni, pobrana będzie opłata w wysokości 50% całych kosztów warsztatów/wyprawy. Jeśli uczestnik nie stawi się na warsztatach/wyprawie, cała opłata przepada na
rzecz Polskiej Akademii Fotografii na Wyspach. Opłacając warsztaty/wyprawę, uczestnik tym samym przyjmuje warunki regulaminu uczestnictwa podane powyżej.

bottom of page